Zajęcie komornicze

Niektórzy pracownicy – zatrudnieni zarówno w pełnym, jak i w niepełnym wymiarze czasu pracy – są obciążeniu tytułem egzekucyjnym. Co miesiąc komornik zajmuje pewną część ich wynagrodzeń. Jednakże przy egzekucjach komorniczych jakie są dokonywane na poczet należności niealimentacyjnych należy pozostawić tzw. kwotę wolną od potrąceń.

Kwoty wolne od potrąceń zmieniają się co roku, albowiem ich wysokość jest uzależniona od wysokości minimalnego wynagrodzenia. W 2013 r. minimalne wynagrodzenie za pracę to 1600 zł brutto. Kwota wolna od potrąceń wynosi: 90 procent minimalnego wynagrodzenia przy potrącaniu kar pieniężnych, 75 procent minimalnego wynagrodzenia przy potrącaniu zaliczek pieniężnych oraz wysokość minimalnego wynagrodzenia przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne (po odliczeniu zaliczki na podatek dochodowy oraz składek na ZUS). Jeżeli natomiast potrącenia są dokonywane za wyrażoną na piśmie zgodą pracownika (potrącenia dobrowolne), wówczas wysokość kwoty wolnej od potrąceń wynosi tyle, co minimalne wynagrodzenie przy potrącaniu należności na rzecz pracodawcy (po odliczeniu zaliczki na podatek dochodowy oraz składek na ZUS) oraz 80 procent minimalnego wynagrodzenia przy potrącaniu innych należności.